Inbjudan till årsmöte för 2021

Inbjudan till årsmöte för IPMS Göteborg 2021, den 11 mars 2022

Vi träffas i Härlanda kyrka för årsmöte den 11 mars. Motioner skall vara styrelsen tillhanda minst en vecka innan årsmötet.

Vänligen observera att man måste ha löst sim medlemsavgift för att ha rösträtt på årsmötet. Om du ännu inte gjort det så följ instruktionerna på vår hemsida.
http://ipmsgoteborg.se/medlemsavgift-ipms-goteborg-och-ipms-sverige-2022/

(På månadsmötet avser vi även ha Battlefield 1 och Köp/byt/sälj.)

c:a 19:00             Årsmötesförhandlingar

c:a 19:45             Årsmötet avslutas

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Val av mötesordförande
 • 3 Val av mötessekreterare
 • 4 Mötets behöriga utlysande
 • 5 Fastställande av dagordning
 • 6 Val av justeringsmän och tillika rösträknare
 • 7 Adjungeringar
 • 8 Verksamhetsberättelse för föregående år
 • 9 Resultat och balansräkning för föregående år
 • 10 Revisionsberättelse för föregående år
 • 11 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 • 12 Val av föreningsordförande
 • 13 Val av kassör
 • 14 Val sekreterare
 • 15 Val av övriga styrelseledamöter (Jämnt antal.Minst 2, högst 6)
 • 16 Val av revisor
 • 17 Val av valberedning och övriga val
 • 18 Motioner
 • 19 Övriga frågor
 • 20 Mötets avslutande

Välkomna!

Styrelsen