Inbjudan till årsmöte 2017

Hej! Som nämnts på tidigare månadsmöten har vi årsmöte i IPMS Göteborg i samband med månadsmötet den 9 mars. Styrelsen har ställt upp för omval och vi har plats för fler och nya ansikten i styrelsen. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda en vecka innan mötet. Se kallelse och förslag till dagordning nedan. Glöm inte att vi även kommer att ha Battlefield på månadsmötet. Så plocka med dina nybyggda alster. Tillfälle att fika och snacka plast som vanligt alltså. Välkomna! Styrelsen för IPMS Göteborg

Inbjudan till årsmöte 9 mars 2018 för IPMS Göteborg

Vi träffas i Härlanda kyrka för månadsmöte och årsmöte den 9 mars. Motioner skall vara styrelsen tillhanda minst en vecka innan årsmötet.

18:30 Battlefield

20:00 Årsmötesförhandlingar

20:30 Resultat Battlefield

21:00 Mötet avslutas

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Val av mötesordförande
 • 3 Val av mötessekreterare
 • 4 Mötets behöriga utlysande
 • 5 Fastställande av dagordning
 • 6 Val av justeringsmän och tillika rösträknare
 • 7 Adjungeringar
 • 8 Verksamhetsberättelse för föregående år
 • 9 Resultat och balansräkning för föregående år
 • 10 Revisionsberättelse för föregående år
 • 11 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 • 12 Val av föreningsordförande
 • 13 Val av kassör
 • 14 Val sekreterare
 • 15 Val av övriga styrelseledamöter (Jämnt antal.Minst 2, högst 6)
 • 16 Val av revisor
 • 17 Val av valberedning
 • 18 Motioner
 • 19 Övriga frågor
 • 20 Mötets avslutande

STYRELSE Förslag (Vi saknade valberedning 2017)

Ordförande Rickard Norman Nyval

Kassör Bo Genvad Omval

Sekreterare Anders Wernberg Omval

Ledamöter P-O Västeräng Omval Christer Wetterling Omval Ole Romin Omval Timo Pohjola Nyval vakant

Revisor Lennart Engström Omval

Valberedning N.N (sammankallande) Nyval N.N Nyval