Inbjudan till årsmöte för 2019

Inbjudan till årsmöte 13 mars 2019 för IPMS Göteborg

Vi träffas i Härlanda kyrka för månadsmöte och årsmöte den 13 mars. Motioner skall vara styrelsen tillhanda minst en vecka innan årsmötet.

18:30             Månadsmöte

19:00             Årsmötesförhandlingar

19:30 (c:a)  Föredrag av Christer Olausson, Slagen om Sinai

21:00             Mötet avslutas

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Val av mötesordförande
 • 3 Val av mötessekreterare
 • 4 Mötets behöriga utlysande
 • 5 Fastställande av dagordning
 • 6 Val av justeringsmän och tillika rösträknare
 • 7 Adjungeringar
 • 8 Verksamhetsberättelse för föregående år
 • 9 Resultat och balansräkning för föregående år
 • 10 Revisionsberättelse för föregående år
 • 11 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 • 12 Val av föreningsordförande
 • 13 Val av kassör
 • 14 Val sekreterare
 • 15 Val av övriga styrelseledamöter (Jämnt antal.Minst 2, högst 6)
 • 16 Val av revisor
 • 17 Val av valberedning och övriga val
 • 18 Motioner
 • 19 Övriga frågor
 • 20 Mötets avslutande