Inbjudan till årsmöte för 2020

Inbjudan till årsmöte 31 maj 2021 för IPMS Göteborg

På grunda av Pandemin träffas vi inte, men årsmötet genomförs Per Capsulam den 31 maj. Motioner skall vara styrelsen tillhanda minst en vecka innan årsmötet.

19:00             Årsmötesförhandlingar

21:00             Mötet avslutas

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Val av mötesordförande
 • 3 Val av mötessekreterare
 • 4 Mötets behöriga utlysande
 • 5 Fastställande av dagordning
 • 6 Val av justeringsmän och tillika rösträknare
 • 7 Adjungeringar
 • 8 Verksamhetsberättelse för föregående år
 • 9 Resultat och balansräkning för föregående år
 • 10 Revisionsberättelse för föregående år
 • 11 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 • 12 Val av föreningsordförande
 • 13 Val av kassör
 • 14 Val sekreterare
 • 15 Val av övriga styrelseledamöter (Jämnt antal.Minst 2, högst 6)
 • 16 Val av revisor
 • 17 Val av valberedning och övriga val
 • 18 Motioner
 • 19 Övriga frågor
 • 20 Mötets avslutande